Verslag Algemene Ledenvergadering van Vereniging de Bruine Vloot.

Bort Nieuwboer bespreekt de agendapunten met de leden van de VBV.


Vrijdag 22.02.2019 was de jaarlijkse algemene leden vergadering van Vereniging de Bruine Vloot in de Visafslag.
Voorzitter Bort Nieuwboer opende de avond.
Penningmeester Christiaan Bos besprak het financiële verslag van 2018.
Uit de cijfers bleek dat de begroting weinig ruimte biedt. De Visserijdag is ± kostenneutraal, terwijl de Zuidwal Wedstrijden van groot financieel belang voor de bottereigenaren zijn eworden.
Bort nam vervolgens wat relevante activiteiten van het afgelopen jaar 2018 onder de loep, zoals:
SBMS: De belangrijke en waardevolle samenwerking met de Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg werd doorgenomen. Voorzitter Marc Schoonebeek en penningmeester Wijnand Bonneveld waren (met enkele vrijwilligers) aanwezig.
Het fonteinkruid: vooral in ons vaargebied de Randmeren blijft dit een grote bron van zorg.
De Visserijdag Spakenburg: Aangezien de veiligheidseisen bij grote evenementen steeds meer aangescherpt zijn en voor verplichte invulling en uitvoering daarvan het geld ontbreekt, is besloten de Visserijdag zoveel mogelijk tot lokaal evenement te beperken.
De geschiedkundige publicaties in De Bunschoter krijgen een vervolg. Ze zijn een goed middel om de historische en culturele waarde van de Bruine Vloot onder de aandacht te brengen bij de bevolking.
Er is een voorzet gegeven voor het opnieuw oprichten van een Trossenloods voor gezamenlijke opslag. De trossenloods – waar visserijmaterialen werden opgeslagen – is sinds 1965 verdwenen .
Ook werd het idee geopperd of het mogelijk is het in 1979 verdwenen Hoge Licht in ere te herstellen.
Er is besproken hoe Vereniging Bruine Vloot en Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg naast èn mèt elkaar – maar ieder op eigen wijze – de route kunnen bewandelen naar de toekomst. Regelmatig overleg is daarvoor een vereiste.
De VBV richt zich daarbij op de belangen van de individuele bottereigenaar en probeert veel van de Zuiderzeecultuur in stand te houden, zoals: visserijtechnieken, klederdracht en uiteraard de authentieke botters.
De SBMS manifesteert zich als overkoepelende organisatie die breed middelen en mensen verwerft ten behoeve van behoud en instandhouding van de Museumhaven en haar vissersschepen. Twee enthousiaste stevig gefundeerde groepen, elk met eigen invulling, maar beide met hart voor de goede zaak: het waardevolle culturele erfgoed van Bunschoten Spakenburg.
Verslag en foto: Hans Hoitink, secretaris VBV.