Verslag Algemene Ledenvergadering van Vereniging de Bruine Vloot.

Bort Nieuwboer bespreekt de agendapunten met de leden van de VBV.


Vrijdag 22.02.2019 was de jaarlijkse algemene leden vergadering van Vereniging de Bruine Vloot in de Visafslag.
Voorzitter Bort Nieuwboer opende de avond.
Penningmeester Christiaan Bos besprak het financiële verslag van 2018.
Uit de cijfers bleek dat de begroting weinig ruimte biedt. De Visserijdag is ± kostenneutraal, terwijl de Zuidwal Wedstrijden van groot financieel belang voor de bottereigenaren zijn eworden.
Bort nam vervolgens wat relevante activiteiten van het afgelopen jaar 2018 onder de loep, zoals:
SBMS: De belangrijke en waardevolle samenwerking met de Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg werd doorgenomen. Voorzitter Marc Schoonebeek en penningmeester Wijnand Bonneveld waren (met enkele vrijwilligers) aanwezig.
Het fonteinkruid: vooral in ons vaargebied de Randmeren blijft dit een grote bron van zorg.
De Visserijdag Spakenburg: Aangezien de veiligheidseisen bij grote evenementen steeds meer aangescherpt zijn en voor verplichte invulling en uitvoering daarvan het geld ontbreekt, is besloten de Visserijdag zoveel mogelijk tot lokaal evenement te beperken.
De geschiedkundige publicaties in De Bunschoter krijgen een vervolg. Ze zijn een goed middel om de historische en culturele waarde van de Bruine Vloot onder de aandacht te brengen bij de bevolking.
Er is een voorzet gegeven voor het opnieuw oprichten van een Trossenloods voor gezamenlijke opslag. De trossenloods – waar visserijmaterialen werden opgeslagen – is sinds 1965 verdwenen .
Ook werd het idee geopperd of het mogelijk is het in 1979 verdwenen Hoge Licht in ere te herstellen.
Er is besproken hoe Vereniging Bruine Vloot en Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg naast èn mèt elkaar – maar ieder op eigen wijze – de route kunnen bewandelen naar de toekomst. Regelmatig overleg is daarvoor een vereiste.
De VBV richt zich daarbij op de belangen van de individuele bottereigenaar en probeert veel van de Zuiderzeecultuur in stand te houden, zoals: visserijtechnieken, klederdracht en uiteraard de authentieke botters.
De SBMS manifesteert zich als overkoepelende organisatie die breed middelen en mensen verwerft ten behoeve van behoud en instandhouding van de Museumhaven en haar vissersschepen. Twee enthousiaste stevig gefundeerde groepen, elk met eigen invulling, maar beide met hart voor de goede zaak: het waardevolle culturele erfgoed van Bunschoten Spakenburg.
Verslag en foto: Hans Hoitink, secretaris VBV.

Nieuwjaarsreceptie 11 januari 2019 in de Visafslag

Vrijdagavond 11 januari 2019 was het een drukte van belang in het onderkomen van de Bruine Vloot, de Visafslag. Maar, wie het bestuur al het goede wilde wensen voor het nieuwe jaar 2019 had pech: het bestuur was ziek. Willem van Diermen nam de honneurs waar: heette ieder welkom, bracht de wensen van de bestuursleden over en zorgde er voor dat niemand een droge keel kreeg. Halverwege kwam penningmeester Christiaan Bos toch nog even aanwaaien met zijn twee koters: hij bracht wat borrelhapjes. Het bleef nog lang gezellig in de Visafslag.

Informatieavond SBMS met VBV in de Visafslag – 31.10.2018

De informatieavond van afgelopen 31 oktober in de Visafslag werd goed bezocht door bottereigenaren/liefhebbers en andere betrokkenen.
De voorzitter van de Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg (SBMS) Marc Schoonebeek legde het doel van de avond uit en gaf aan elk voor- en najaar een dergelijke avond te willen organiseren.
Aan de hand van een Power Point presentatie gaf hij de aanwezigen updates van meerdere onderwerpen:
de activiteiten van het bestuur,
de vrijwilligers, hun opleiding en het vervolgtraject,
de educatie voor verschillende disciplines,
de aankoop van een of meer schepen,
vorderingen m.b.t. donaties en sponsoren,
liggelden,
botteropstappen,
naamsbekendheid SBMS en VBV , etc.
Tijdens en na de presentatie kon ieder uitleg vragen of ideeën opperen.
Er kwamen zinnige vragen, ludieke voorstellen en waardevolle aandachtspunten naar voren waarmee zowel het bestuur als de commissies verder aan de slag kunnen.
Het was kortom een constructieve en informatieve bijeenkomst. Er wordt van beide kanten uitgekeken naar het vervolg in het komende jaar.

SBMS ontmoet Vereniging de Bruine Vloot

Woensdag 31 oktober is in de Visafslag de tweede bijeenkomst van de Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg met de leden van de Vereniging de Bruine Vloot.

Er wordt informatie gegeven door enkele bestuursleden van de Stichting omtrent ontwikkelingen, activiteiten en plannen. Naast leden van de VBV zijn ook de kersverse bottervrijwilligers uitgenodigd.
Bovendien kunnen er vragen gesteld worden, uitleg gevraagd en onzekerheden of twijfels kenbaar gemaakt door de aanwezigen

Schipper/scheepsmaat in opleiding

Schipper/scheepsmaat in opleiding

Wil jij in de voetsporen treden van de legendarische Spakenburgse vissers en leren varen met een echte botter? Volg dan ons opleidingsprogramma en word vrijwilliger!

In een groep van tien personen doorloop je het opleidingsprogramma tot schipper of scheepsmaat op een traditionele botter. Dit traject beslaat tien avonden.

De cursus wordt gegeven in de Rode Loods op de werf bij Scheepstimmerwerf Nieuwboer. Je leert over de historie, het varen en zeilen, het onderhoud, de veiligheid en het begeleiden van gasten. De start van de opleiding is eind februari. De start wordt nog bekend gemaakt

Vanaf april, als het vaarseizoen begint, mag je als vrijwilliger mee met de bemanning op de botter. Je wordt dan begeleid en geïnstrueerd door ervaren bemanningsleden en schippers. 
Is je interesse voor het varen gewekt, dan kun je later ook meevaren tijdens de DARP wedstrijden.

Wil je op een andere manier een bijdrage leveren aan het behoud dan ben je ook van harte welkom. Wij investeren in alle enthousiaste mensen die op wat voor manier dan ook willen bijdragen aan het behoud van zowel de bottervloot als van de Museumhaven Spakenburg.

    Meld je nu aan

De Stichting presenteert zich aan de Bruine Vloot

Vrijdagavond 15 december stelde de dit jaar opgerichte ‘Stichting Behoud Museumhaven Spakenburg’ zich voor aan Vereniging de Bruine Vloot in de Visafslag. Het werd een goed bezochte, informatieve, constructieve en gezellige avond met gretig geïnteresseerden! Een belangrijke ontwikkeling in het voortbestaan van het onmisbare culturele erfgoed van Spakenburg: de Botters, de Museumhaven en de Scheepstimmerwerf.

Na een korte presentatie werden niet alleen de mensen van bestuur en commissies, maar ook de plannen, ideeën en te volgen werkroutes voorgesteld.

Voormalig voorzitter Henk van Diermen gaf inzage in het ontstaansproces. Dit ondervond vertraging door het overlijden van voorzitter Tijmen Kos, zo snel na de mededeling dat hij vanwege gezondheidsredenen moest stoppen. Dat heeft op Henk – met wie Tijmen een duorol had – een dusdanige impact gehad, dat Henk besloten heeft zijn functie neer te leggen, zo gauw er een nieuwe voorzitter was gevonden. Voor Tijmen Kos, werd daarna een minuut passende stilte gehouden.
De nieuwe voorzitter kreeg gestalte in de persoon Marc Schoonebeek. Hij maakte van de gelegenheid gebruik zich te presenteren door wat over zichzelf, de idealen en doelen van de Stichting te vertellen.
Hierna passeerden de belangrijke, nijpende zaken vanuit de Bruine Vloot de revue. Enkele problemen waar bottereigenaren tegenaan lopen werden besproken. Niet overal is pasklaar direct een antwoord op te vinden, maar waar een wil is, is een weg! En door positieve samenwerking met de Bruine Vloot is de SBMS nu goed ingelicht en gefundeerd voorbereid op weg naar het verwezenlijken van dit gezamenlijke gestelde doel.

Sam Balkenende initieerde nog een vrolijk bedankmoment voor Bram Korpádi van KorpadiSign. Hij heeft als donatie aan SBMS de nieuwe website voor de Stichting gratis gebouwd. Vincent de Kieviet kreeg van Bram nog de verdiende aandacht voor zijn geleverde aandeel, advies en kennis vanuit de gemeente hierin. De fles wijn, bioscoopbon en lunchbon voor Buute Bolletjie werden ‘onder protest’ in dank aanvaard.

Tijdens de gezellige nazit met borrel en bittergarnituur was er volop gelegenheid de leden van het bestuur en haar 5 commissies persoonlijk aan te spreken. Daarbij werden vragen gesteld en beantwoord, problemen voorgelegd, wensen kenbaar gemaakt en ideeën gespuid. Naast inbreng van kennis en kunde zijn immers vooral enthousiasme en medewerking van Vereniging de Bruine Vloot belangrijke vereisten.

 

Jan Schuurman

De markante schipper van de BU16 Jan Schuurman is overleden op 31 augustus 2017. Hij was al langere tijd ernstig ziek.
Jan was lid van Vereniging de Bruine Vloot sinds begin tachtiger jaren, nadat hij zijn scheepje ‘Thor’ had ingewisseld voor een stoere botter. Later kwam daar nog de Pluut HK60 bij.

Bij Soundpush en later in zijn eigen The Van Studio heeft hij met veel verve zijn stempel gezet op legio producties van vele binnen- en buitenlandse bekende artiesten. Ook van het Spakenburgs visserskoor zijn meerdere producties door Jan vastgelegd zowel in beeld als geluid.

De studio werd ook beschikbaar gesteld tijdens de beginfase van het Cultuur Platform Bunschoten, waarbij Jan altijd met nieuwe afwijkende ideeën een inspirerende aanjager was.

In de zeilwereld bracht hij met zijn altijd vrolijke aanwezigheid letterlijk en figuurlijk muziek in de botters. Waar in het land ook maar een botterbijeenkomst was, Jan met zijn Carla en zijn BU16 waren er bij, altijd positief, altijd met een lach. Veel prijzen werden door hem en zijn bemanning in de wacht gesleept.

Feesten kon hij als geen ander. Waar Jan op een feestje verscheen, wist hij de sfeer meteen naar zijn hand te zetten met zijn prachtige humor.

Ook de Solexrees en de Fiat 500 club Nederland heeft hij met zijn unieke creaties een boost gegeven. Jan Schuurman, als geen ander zichzelf.

Wij wensen Carla, Paul en Amber, Sander en Marinda, Thijs, Luca, Rick, Sanne, Bram en Saartje, zijn vrienden en allen die hem gaan missen veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies. Rust in vrede, lieve vriend. Wat zullen we je missen.

Visserijdag 2017

PERSBERICHT

Visserijdag 2017

2 SEPTEMBER 2017: VISSERIJDAG SPAKENBURG

Op zaterdag 2 september organiseert Vereniging de Bruine Vloot Spakenburg haar 30e (!)Visserijdag rondom de Oude Haven. Deze Visserijdag heeft als thema: ”PAREL VAN DE ZUIDERZEE”

Spakenburg was tot aan de eerste helft van de vorige eeuw een van de belangrijkste vissershavens. De plaats was goed geoutilleerd met (rond 1930) meer dan 200 botters in twee havens, twee botterwerven, een visafslag en talrijke visverwerkende bedrijven.

Alhoewel er één scheepswerf is verdwenen en er dan wel geen 200 botters meer in de haven liggen, is Spakenburg nog steeds de grootste botterhaven! Niet alleen van Nederland, maar ook van Europa, ja, zelfs van de wereld!

De karakteristieke Scheepstimmerwerf Nieuwboer nog steeds bloeiend en volop (commercieel en op eigen kracht!) in bedrijf en met ongeveer 30 (van de in totaal 80 nog varende botters in NL) authentieke vissersschepen vormt deze markante plek het prachtige unieke hart van Spakenburg.

Dit vieren we als VBV op de dertigste Visserijdag 2017 met veel activiteiten en bezienswaardigheden.

De jeugd willen we er sowieso actiever bij betrekken. Dat doen we die dag dan ook met een viswedstrijd:

vanaf de botters mogen jongens en meisjes in klederdracht in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar vissen met bamboehengels (tussen 13:30u en 15:30u).

De bamboe hengels kunnen worden opgehaald bij de botter “Sckokland” Havenstraat

De hele omgeving van de “Oude Haven” wordt teruggebracht in de sfeer van zo’n honderd jaar geleden. Dat betekent dat er veel klederdracht te bewonderen is en de schepen er prachtig opgetuigd bij liggen.

Er kan zelfs een Volendammer kwak (= een grote botter) worden bezichtigd. Dit trouwe gastschip ligt regelmatig op deze dag in de haven en is een welkome aanvulling op onze vloot. Nieuw is ook het optreden van het Volendammer fanfarekorps in de eigen klederdracht.

Daarnaast wordt een vrolijke noot gebracht door meerdere visserskoren afkomstig uit andere plaatsen. Als afsluiting van de dag komt natuurlijk het Spakenburgs visserskoor zingend aanvaren op de kotter MarretjeStijntje, de BU168.

Enkele andere activiteiten zijn:

een film bekijken in de RodeLoods,

een visje kopen op de veiling in de Visafslag,

de vele gevarieerde taferelen rondom Spakenburg, een levende haven bekijken,

de vroeger gebruikte vistechnieken zien in het Kenvmuseum Spakenburg Visserijmuseum,

de historie van Bunschoten-Spakenburg beleven in het Museum Spakenburg. (In de steeg ernaast/erachter worden de netten weer ouderwets getaand),

de uitgestalde scheepsmodellen van Historische Vereniging Bunschote bewonderen,

genieten van jong en oud die speciaal voor deze dag weer in de kleurrijke klederdracht lopen.

(Sommigen in de dracht van nu, anderen in die van rond de twintiger/dertiger jaren. Vooral de kleintjes zijn het bewonderen waard.)

De Visserijdag Spakenburg begint om 10:00u met de officiële opening in de Visafslag door de burgemeester van Bunschoten/Spakenburg, de heer Melis van de Groep.

(De dag eindigt om 16:00u)

De Visserijdag Spakenburg is een niet-commercieel evenement bedacht en georganiseerd door Vereniging de Bruine Vloot Spakenburg met de onmisbare medewerking van talloze inwoners, dus: van, voor en door de Spakenburgers.

U als bezoekende geïnteresseerde bent daarbij uiteraard van harte welkom!

Op vrijdagavond 1 september is er sinds een aantal jaren ook een VisserijAVOND. Iedereen die geïnteresseerd is in verhalen, gedichten, liederen en oude filmbeelden over de Spakenburgse visserij in vroeger dagen is van harte welkom in de NH Kerk van Bunschoten vanaf 19:30. Toegang is gratis..

Voor nadere informatie etc. kunt u contact opnemen met

Jan ten Hove

Bestuurslid Bruine Vloot

p/a: De Hofstede 85

7335 LN Apeldoorn

06-51413031

e-mail; jan.tenhove@hetnet.nl

e-mail; jan.tenhove47@gmail.com

Opkikkerdagen

Beste Schippers,

Zoals vermeld op de ledenvergadering organiseert Stichting Opkikker al jaren de Super Opkikker Dagen bij Center Parcs de Eemhof. Wij ondersteunen dit al jaren door een botter met bemanning beschikbaar te stellen als piratenschip. Dit voor de kinderen die het als droom hebben om piraat te zijn.

Het geeft rust in de organisatie van Stichting Opkikker als ze weten welke botter er komt. Graag wil ik van jullie weten wanneer jullie kunnen varen op een van de onderstaande dagen. De AM1 vaart ook voor Stichting Opkikker, dus mogelijk kan die bemanning op de dagen dat wij niet kunnen.

De datums zijn:

zaterdag 22 april – valt gelijk met de voorjaarsrace

zaterdag 13 mei

zaterdag 17 juni

zaterdag 19 augustus

dinsdag 19 september

zaterdag 07 oktober – valt gelijk met de najaarsrace.

Graag jullie ruimhartige reactie dan zorgen wij ervoor dat er een rooster wordt opgesteld.

Alvast bedankt voor jullie hulp om gezinnen met zieke kinderen even een dagje bij te laten tanken.

Stuur een email naar bruine.vloot.bs@gmail.com

of vul het onderstaande formulier in.

Met vriendelijke groet,

Bort Nieuwboer